หลักเกณฑ์การสอบ iSMART certificate Exam

จะเป็นการสอบข้อเขียน จำนวน 50 ข้อ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1)      iSMART certificate exam จะจัดให้สำหรับผู้เข้าประชุม main program iSMART และเป็น TSRM members เท่านั้น

2)      ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลที่เป็นจริง หากตรวจพบว่าเป็นเท็จจะถูกตัดสิทธิทันที หรือยกเลิกใบประกาศนียบัตรในภายหลัง

3)      เป็นผู้จบปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ หรือวิทยาศาสตร์สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4)      เป็นเจ้าหน้าที่ประจำ ทำงานในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ ในสถาบันนั้น เป็นเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป รับรองโดย สูติแพทย์ผู้รับผิดชอบฯ และ หัวหน้านักวิทย์ฯ ประจำสถานบริการนั้น

5)      มีสมุดรายงานการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ (logbook) รับรองโดย สูติแพทย์ผู้รับผิดชอบฯ และ หัวหน้านักวิทย์ฯ

6)      ผู้สมัคร จะต้องมีรายงานประสบการณ์การทำหัตถการแต่ละข้อ ดังต่อไปนี้ ใน Logbook อย่างน้อยหัวข้อละ 30 ราย และอย่างน้อย 7 ใน 12 หัวข้อ
Procedures 
     1) Oocyte pick up
     2) Semen analysis
     3) Semen preparation
     4) IVF insemination 
     5) ICSI
     6) Zygote and embryo evaluation
     7) Embryo transfers
     8) Cryopreservation of oocytes
     9) Thawing/warming of oocytes
   10) Cryopreservation of embryos
   11) Thawing/warming of embryos
   12) Freezing/Thawing/warming of Sperm

 

 หลักฐานการสมัคร

 1. หลักฐานการเป็น TSRM members
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาปริญญาบัตร วุฒิบัตร อนุบัติบัตร
 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 5. เอกสารรับรองการทำงานในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ เป็นเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป รับรองโดย สูติแพทย์ผู้รับผิดชอบฯ และ/หรือ หัวหน้านักวิทย์ฯ
 6. สมุดรายงานการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ (logbook) ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน รับรองโดย สูติแพทย์ผู้รับผิดชอบฯ และ/หรือ หัวหน้านักวิทย์ฯ ถ้าไม่มี ให้ใช้เอกสารข้อ 7 แทนได้
 7. ใบแสดงรายการการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ตามแบบที่แนบมา รับรองโดย สูติแพทย์ผู้รับผิดชอบฯ และ/หรือ หัวหน้านักวิทย์ฯ

 

การทดสอบ

 • ค่าสมัครการสอบ 1000 บาท
 • จะเป็นการสอบข้อเขียน จำนวน 50 ข้อ
 • หากสอบไม่ผ่าน สามารถสมัครสอบซ้ำ ในการสอบครั้งต่อไป โดยมีค่าสมัครสอบ 1,000 บาท

 

เกณฑ์การตัดสินการทดสอบ

ข้อเขียน สอบได้เกิน 50%

 

 • ใบประกาศนียบัตรนี้ จะเปลี่ยนให้ใหม่ทุก 3ปี โดยต้องมีคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสะสม จาก Logbook และการประชุมวิชาการต่างๆ ดังจะประกาศต่อไป

 

 

 

 

 

website monitoring website monitoring service

View My Stats