การสมัครสมาชิกสมาคมเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ไทย

  1. ทุกท่านต้องกรอกใบสมัครตามแบบฟอร์ม พร้อมติดรูปถ่าย electronic ปัจจุบัน ส่งมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  2. ในกรณีที่สมัครสมาชิกใหม่ ต้องมีเอกสารรับรองการทำงานจากหน่วยงานต้นสังกัด
  3. แนบสำเนาบัตรประชาชน
  4. ค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพ 1000 บาท
  5. กรรมการสมาคมฯ จะพิจารณาคุณสมบัติ และข้อห้ามตามระเบียบข้อบังคับ ก่อนรับเป็นสมาชิกสมาคมเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ไทย

** กรรมการมีสิทธิเรียกขอเอกสารประกอบเพิ่มเติม และปฏิเสธใบสมัครสมาชิกได้

  1. ในกรณีที่เป็นสมาชิกชมรมเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์แห่งประเทศไทยมาก่อน ให้กาช่องสมาชิกเก่าชมรม TSRM ด้วย เมื่อเลขาฯตรวจสอบแล้ว จะได้ส่งให้กรรมการสมาคมฯพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบข้อบังคับ และรับสิทธิเป็นสมาชิกสมาคมเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ไทย ได้ทันทีโดยไม่เสียค่าสมาชิกอีก
website monitoring website monitoring service

View My Stats